Лични данни

Лични данни по смисъла на ЗЗЛД са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. 

„Плами-М“ЕООД , ЕИК 205552054, адрес на управление: гр. Благоевград, бул. Васил Левски 49, ет4 , представлявано от Пламен Арабаджиев, email: shop@e-obuvki.com , тел.: 0878535400, е администратор на лични данни.

„Плами-М“ЕООД счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни се обработват, за основен приоритет.

„Плами-М“ЕООД обработва лични данни за цел предоставяне от него на продукти и услуги на лицата, чиито данни се обработват, или с оглед разглеждане възможността за предоставяне на такива продукти и услуги. 

Предоставянето на личните данни е доброволно. В случай на отказ да бъдат предоставени  „Плами-М“ЕООД  няма да бъде в състояние да предостави искания продукт или услуга.

Лицата, чиито лични данни се обработват от „Плами-М“ЕООД, имат право на достъп и право да поискат коригиране на отнасящите се до тях лични данни, обработвани от „Плами-М“ЕООД, както и да възразят срещу
обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг на тел +359 878 535 400 или на имейл адрес shop@e-obuvki.com.

„Плами-М“ЕООД, с цел осигуряване на възможно най-добра защита срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, използва необходимите технологични и организационни мерки, отговарящи на изискванията на законодателството в Република България. 

Личната информация, която лицата предоставят на „Плами-М“ЕООД при подаване на поръчка/заявка за продукт или услуга, се използва с цел анализиране на това дали те отговарят на условията за предоставяне на този продукт или услуга.

Данните могат да бъдат използвани от търговеца, в случай че „Плами-М“ЕООД желае да се свърже с лицата във връзка с подадената поръчка/заявка за продукт или услуга.

С оглед възможността заявителите на продукт или услуга да предоставят неистинска и/или невярна информация „Плами-М“ЕООД не осъществява детайлно проучване на информацията, която постъпва чрез исканията, с цел предотвратяване на незаконосъобразното й обработване. В случай че в хода на проучването бъдат установени данни, които пораждат обосновани съмнения за извършено правонарушение, търговецът сигнализира компетентните органи „Плами-М“ЕООД  може да разкрива личните данни на лицата, подали искане за ползване на продукт или услуга, само на лица и органи, посочени в нормативен акт, с цел изпълнение на свои законови задължения.

В случай че бъде установено, с или без съдействието на компетентните органи, че данни за трето лице са попълнени от заявителя в искането за продукт или услуга и тези данни са предоставени без съгласието и/или знанието на техния титуляр или по друг незаконосъобразен начин, „Плами-М“ЕООД  ще заличи личните данни, като положи необходимите усилия незабавно да уведоми за това титуляря на тези данни, доколкото това е възможно.“